fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter
22.09.2014

Fyra aktörer i Vasaregionens energikluster, ABB, koncernen Vasa Elektriska, Anvia och Vasa universitet, inleder ett pilotprojekt för att testa den allra senaste smarta elnätstekniken i byn Sundom i Vasa. Målet med pilotprojektet, som är unikt även globalt sett, är att förbättra tillförlitligheten i eldistributionen och skapa förutsättningar för privathushållen i regionen att utnyttja vind- och solkraft.

Projektet genomförs i centrum av Sundom by inklusive det bostadsområde som byggs i Yttersundom. Det är fråga om det första konkreta projektet med smarta elnät som genomförs inom ramen för programmet Innovativa städer (INKA).

Elnätet i Sundom håller på att förändras från ett glesbygdsnät till ett allt mer urbant elnät. Nätet innehåller både avsnitt med jordkablar och med luftledningar. ABB testar sin senaste automatiserade felhanteringsteknik på elnätet i Sundom. En av de viktigaste funktionerna är jordfelshantering, vilket behövs när andelen jordkabel i elnätet ökar ökar. Målet är också att skapa lösningar som gör det möjligt att utnyttja förnybara energiproduktionsformer i regionen, som vind- och solkraft.

Anvia har ett heltäckande optiskt fibernät i Sundom, vilket möjliggör överföring av digitala mätdata i realtid. Informationen samlas in vid Anvias servercentral, där den finns tillgänglig för alla aktörer som deltar i projektet. Tack vare detta kan Vasa universitet på ett unikt sätt undersöka effekterna av kabeldragning i jord och elnätsautomationen samt deras kostnadseffektivitet i den riktiga miljön. Målet är att eldistributionen till konsumenterna ska vara tillförlitlig och så förmånlig som möjligt.

”Pilotprojektet är ett utmärkt exempel på samarbetet mellan aktörerna i Vasaregionens energikluster. Det finns en efterfrågan på smarta nätlösningar i Finland och hela Europa”, säger Dick Kronman, chef för affärsutveckling på ABB.

Den bakomliggande orsaken till pilotprojektet i Sundom är de kommande ändringarna i elmarknadslagen. Enligt bestämmelserna, som börjar gälla stegvis före utgången av 2028, får elavbrotten årligen inte överskrida sex timmar i detaljplanerade områden. I områden utanför detaljplanen är gränsen 36 timmar. Koncernen Vasa Elektriskas mål är att genom projektet hitta lösningar som gör att man kan uppfylla de leveranssäkerhetskrav som elmarknadslagen ställer på distributionsnätet även på andra sätt än genom användande av jordkabel, till exempel genom att öka elnätsautomationen och göra den smartare.

Vasaregionen är Nordens mest betydande kluster inom energiteknik. Till klustret hör över 140 företag som totalt sysselsätter cirka 10 000 personer. Vasaregionen står för ungefär 30 % av hela Finlands energiteknikexport.

Övrigt information:

Dick Kronman, ABB, tel. 050 33 42287

 

ABB (www.abb.fi) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier samt transport- och infrastrukturföretag. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare av vilka ca 5 400 i Finland.

 

Anvia är en finländsk expertkoncern inom informations- och kommunikationsteknologi och Finlands fjärde största datakommunikationsoperatör. Med kundnära och kvalitativa lösningar hjälper Anvia kunderna att nå framgång, trivas, hålla kontakt och uppleva trygghet. Anvia har fyra affärsområden: ICT, Securi, Watson samt TV. Anvia-koncernens omsättning år 2013 var 108 miljoner euro och personalstyrkan är cirka 720. www.anvia.fi

 

Vasa Elektriska Ab är en ledande energileverantör verksam inom Österbotten i Västra Finland. Bolaget levererar elektricitet och fjärrvärme till företag inom sitt verksamhetsområde samt till offentliga organisationer och enskilda förbrukare. Bolaget säljer elenergi till cirka 100.000 kunder runtom i Finland. Fjärrvärmen som Vasa Elektriska säljer täcker nästan 90 procent av Vasa stads värmebehov. Vasa Elnät Ab är dotterbolag till Vasa Elektriska Ab. Bolaget ansvarar för eldistributionen samt därtill hörande tjänster till invånare i Vasa stad och dess omgivning. År 2013 utgjorde koncernen Vasa Elektriskas omsättning 149 miljoner euro och antalet anställda var 187 personer.

Vasa universitet utexaminerar ansvarsfulla experter och ledare med internationell kompetens.
Universitets strategiska tyngdpunktsområden omfattar energi, ledarskap, flerspråkighet och finansiering.